Đăng ký tham quan nhà mẫu
Tầng điển hình A-12 A-12A A-01 A-02 A-03 A-03A A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10 A-11
Mặt bằng
Tầng điển hình
( 9-12, 15-21, 22-29, 30-32, 35-38 )
Tầng  13-33 A-11 A-12 A-10 A-12A A-01 A-02 A-03 A-03A A-05 A-06 A-07
Mặt bằng
Tầng 13-33
Tầng  14-34 A-12 A-12A A-11 A-10 A-01 A-02 A-03 A-03A A-05 A-06 A-07
Mặt bằng
Tầng 14-34
Tầng  39-40 A-10 A-11 A-12
Mặt bằng
Tầng 39-40