Đổ bê tông dầm sàn tầng 39 tháp A (căn penhouse)
Đổ bê tông dầm sàn tầng 39 tháp A (căn penhouse)
Đổ bê tông dầm sàn tầng 39 tháp A (căn penhouse)