Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 21/04/2022

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 21/04/2022
Đổ bê tông dầm sàn tầng 38 tháp B

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 21/04/2022
Đổ bê tông dầm sàn tầng 38 tháp B

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 21/04/2022
Đổ bê tông dầm sàn tầng 38 tháp B
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 21/04/2022
Lắp dựng coppha, cốt thép cột vách tầng 38-39 và dầm sàn tầng 39 tháp A

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 21/04/2022
Lắp dựng coppha, cốt thép cột vách tầng 38-39 và dầm sàn tầng 39 tháp A

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 21/04/2022
Lắp dựng coppha, cốt thép cột vách tầng 38-39 và dầm sàn tầng 39 tháp A