Công tác đổ bê tông tầng 40 tháp A (căn penhouse)
Công tác đổ bê tông tầng 40 tháp A (căn penhouse)
Công tác đổ bê tông tầng 40 tháp A (căn penhouse)
Công tác đổ bê tông tầng 40 tháp A (căn penhouse)
Công tác đổ bê tông tầng 40 tháp A (căn penhouse)