Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 01/06/2021
Lắp dựng tấm coffa nhôm cột-vách-dầm-sàn tầng 7

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 01/06/2021
Lắp dựng tấm coffa nhôm cột-vách-dầm-sàn tầng 7

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 01/06/2021
Lắp đặt coffa dầm sàn tầng 8

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 01/06/2021
Lắp đặt vận thang