Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 05/06/2021
Lắp đặt coffa tầng 8 – block A

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 05/06/2021
Lắp đặt thép sàn tầng 7 block B

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 05/06/2021
Lắp đặt thép sàn tầng 7 block B

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 05/06/2021
Lắp đặt thép sàn tầng 7 block B

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 05/06/2021
Lắp đặt thép sàn tầng 7 block B

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 05/06/2021
Lắp đặt thép cột – vách tầng 7–>8 block B

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 05/06/2021
Lắp đặt thép cột – vách tầng 7–>8 block B

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 05/06/2021
Lắp đặt thép, coffa tường bao tầng 7–>8 block B