Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 07/05/2021
Lắp dựng dàn giáo chống sàn tầng 6 zone 2

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 07/05/2021
Lắp dựng coffa sàn tầng 6 zone 3

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 07/05/2021
Defect sàn tầng 6 zone 1

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 07/05/2021
Defect sàn tầng 6 zone 1