Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 11/05/2021
Kiểm tra công tác lắp dựng thép vách FL6 –> FL7 zone 1

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 11/05/2021
Lắp đặt thép dầm-sàn FL6 zone 3

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 11/05/2021
Lắp đặt thép dầm-sàn FL6 zone 3

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 11/05/2021
Lắp dựng giáo chống, ván khuôn sàn FL6 zone 2

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 11/05/2021
Lắp dựng giáo chống, ván khuôn sàn FL6 zone 2