Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 16/07/2021
Công tác thi công tầng 11 block A
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 16/07/2021
Công tác thi công tầng 11 block A
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 16/07/2021
Công tác thi công block B – tầng 10
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 16/07/2021
Công tác thi công block B – tầng 10
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 16/07/2021
Công tác thi công block B – tầng 10
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 16/07/2021
Công tác thi công block B – tầng 10

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 16/07/2021