Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 20/07/2021
Tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 20/07/2021 – Block B
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 20/07/2021
Lắp đặt coffa nhôm sàn tầng 11
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 20/07/2021
Lắp đặt coffa nhôm sàn tầng 11
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 20/07/2021
Lắp đặt coffa nhôm sàn tầng 11

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 20/07/2021