Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 21/06/2021
Lắp dựng thép dầm-sàn zone 2 block B – tầng 8

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 21/06/2021
Lắp dựng thép dầm-sàn zone 2 block B – tầng 8

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 21/06/2021
Lắp dựng hệ coffa nhôm block A – tầng 9

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 21/06/2021
Lắp dựng hệ coffa nhôm block A – tầng 9

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 21/06/2021
Lắp dựng hệ coffa nhôm block A – tầng 9

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 21/06/2021
Lắp dựng hệ coffa nhôm block A – tầng 9