Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 25/06/2021
Thi công sàn tầng 9-block A

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 25/06/2021
Thi công sàn tầng 9-block A

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 25/06/2021
Thi công sàn tầng 9-block A

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 25/06/2021
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 25/06/2021