Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 26/07/2021
Thi công sàn tầng 11 – Block B
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 26/07/2021
Thi công sàn tầng 11 – Block B
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 26/07/2021
Thi công sàn tầng 11 – Block B
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 26/07/2021
Thi công sàn tầng 11 – Block B
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 26/07/2021
Thi công sàn tầng 11 – Block B
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 26/07/2021
Thi công tầng 11 – Block A
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 26/07/2021
Thi công tầng 11 – Block A
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 26/07/2021
Thi công tầng 11 – Block A
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 26/07/2021
Thi công tầng 11 – Block A