Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 29/03/2021
Thi công sàn FL4 (tầng 3A)

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 29/03/2021
Thi công sàn FL4 (tầng 3A)

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 29/03/2021
Thi công sàn FL4 (tầng 3A)

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 29/03/2021
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 29/03/2021

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 29/03/2021
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 29/03/2021