Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 30/07/2021
Đổ bê tông sàn tầng 11- BLock B
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 30/07/2021
Đổ bê tông sàn tầng 11- BLock B
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 30/07/2021
Đổ bê tông sàn tầng 11- BLock B
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 30/07/2021
Đổ bê tông sàn tầng 11- BLock B
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 30/07/2021
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 30/07/2021 – Block A