Với mong muốn cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành cùng Công ty và nhân dịp cất nóc Dự án, Công ty trân trọng Thông báo đến toàn thể Quý khách hàng Chương trình tri ân với chính sách ưu đãi khi thanh toán tiền mua căn hộ thuộc Dự án như sau:

With the desire to thank Customers for accompanying the Company and on the occasion of the topping out of the Project, the Company would like to announce to all Customers the Appreciation Program with preferential policies when paying for the apartments under the Project as follows:

 1. Nội dung chương trình/Program content:
  • Thời gian thực hiện chương trình: Từ ngày 10/06/2022 đến ngày 10/07/2022

Program implementation timeline: From June 10, 2022 to July 10, 2022

 • Khi Công ty nhận được tiền thanh toán của Quý khách hàng trong thời gian thực hiện chương trình, Khách hàng sẽ được chiết khấu như sau:

           When the Company receives payment from Customers during the program implementation timeline, the Customers will be discounted as follows:

 • Đối với Khách hàng không vay ngân hàng hoặc vay ngân hàng không được Công ty hỗ trợ lãi suất: Chiết khấu 3% trên số tiền được tính chiết khấu.

          For Customers who do not have a bank loan or have a bank loan but the interest charges is not supported by the Company: 3% discount on the applicable discounted amount.

 • Đối với Khách hàng vay ngân hàng giải ngân theo phương thức thanh toán chuẩn được Công ty hỗ trợ lãi suất: Chiết khấu 1% trên số tiền được tính chiết khấu.

         For Customers with bank loans disbursing according to the standard payment method and the interest charges are supported by the Company: 1% discount on the applicable discounted amount.

 • Số tiền được tính chiết khấu là số tiền thanh toán mà Công ty đã nhận cho việc thanh toán tiền mua căn hộ, không bao gồm các khoản tiền lãi chậm thanh toán, tiền phạt vi phạm Hợp đồng, tiền bồi thường thiệt hại, các khoản phí khác không bao gồm trong giá trị hợp đồng (nếu có) mà Quý khách hàng chưa thực hiện thanh toán trước đó cho Công ty.

The applicable amount to be discounted is the amount of payment that the Company has received for the payment for the purchase of the apartment, excluding interest on late payment, fines for breach of Contract, compensation for damage, other fees not included in the contract value (if any) that the Customers has not previously made payment to the Company.

 1. Điều kiện áp dụng/Conditions to apply:
  • Áp dụng cho toàn bộ khách hàng thanh toán tiền mua căn hộ thuộc dự án The Emerald Golf View trừ trường hợp khoản tiền mua căn hộ đó được ngân hàng giải ngân theo phương thức thanh toán nhanh.

Apply to all Customers who pay for the purchase of apartments under The Emerald Golf View project, unless the purchase amount is disbursed by the bank by quick payment method.

 • Không áp dụng cho khoản tiền thanh toán đợt 01.

Do not apply for payment of the first installment.

 • Không áp dụng đồng thời các chương trình chiết khấu khi khách hàng thanh toán trước hạn và/hoặc chương trình chiết khấu thanh toán khác.

Do not apply at the same time with other discount programs when Customers pay before the due date and/or other payment discount programs.

 • Khách hàng thanh toán trong thời gian thực hiện chương trình và gửi hồ sơ hoàn tiền chiết khấu về cho Công ty chậm nhất ngày 31/08/2022 (Công ty sẽ hướng dẫn cụ thể sau khi nhận được khoản tiền thanh toán của Khách hàng).

Customers pay during the program implementation timeline and send the discount refund documents to the Company no later than August 31, 2022 (The Company will provide specific instructions after receiving the payment from the Customers)

 1. Cách thức nhận chiết khấu/How to receive the discount:
  • Số tiền chiết khấu sẽ được hoàn trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Quý khách hàng trong vòng 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng hoàn tất thủ tục và Công ty nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của Công ty và/hoặc cấn trừ vào số tiền thanh toán của đợt kế tiếp.

The discount amount will be refunded in cash or transferred via bank account to the Customers within 15-20 working days from the date the Customers complete the procedure and the Company receives all valid documents as prescribed of the Company and/or offset against the payment amount of the next installment.

 1. Quy định khác/Other provisions
  • Thông báo gửi bằng một hoặc nhiều các hình thức sau: SMS/Email/Thư. Ngày gửi thông báo được xác định là ngày gửi đi theo hệ thống ghi nhận từ phía Công ty. Do đó, rất mong Quý khách thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin.

Announcement will be sent by one or more of the following forms: SMS/Email/Postal. The date of sending the announcement is determined as the date of sending according to the system recorded by the Company. Therefore, we hope that Customers will regularly follow and update information.

 • Mọi thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua email: egv@lephong.vn hoặc Hotline: 0903.79.36.79 để được giải đáp.

For any questions, please contact via email: egv@lephong.vn or Hotline: 0903.79.36.79 to get answers.

See details: Here

Công ty chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi./.

The Company sincerely thanks Customers for always trusting and accompanying us./.