Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 06/07/2021
Thi công sàn tầng 10
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 06/07/2021
Thi công sàn tầng 10
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 06/07/2021
Thi công sàn tầng 10
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 06/07/2021
Thi công sàn tầng 10

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 06/07/2021