Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 01/04/2022
Bảo dưỡng bê tông cột vách tầng 34-35 và dầm sàn tầng 35
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 01/04/2022
Bảo dưỡng bê tông cột vách tầng 34-35 và dầm sàn tầng 35
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 01/04/2022
Bảo dưỡng bê tông cột vách tầng 34-35 và dầm sàn tầng 35
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 01/04/2022
Thi công coppha, cốt thép cột vách tầng 35-36 và dầm sàn tầng 36