Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 14/04/2022

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 14/04/2022
Đổ bê tông sàn 37
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 14/04/2022
Đổ bê tông sàn 37
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 14/04/2022
Đổ bê tông sàn 37
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 14/04/2022
Bảo dưỡng bê tông cột vách tầng 36-37 và dầm sàn tầng 37
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 14/04/2022
Bảo dưỡng bê tông cột vách tầng 36-37 và dầm sàn tầng 37